Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden [bedrijven]


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Foodkitchen BV, gevestigd aan de Touwslagerij 17a, te (4762 AT) Zevenbergen, KvK nummer 55213006, BTW nummer NL851610316B01.

 

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en bestellingen die u bij ons plaatst. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

 

2. BESTELLEN

 

U bestelt onze producten bij voorkeur via de website www.foodkitchen.nl. Tevens kunt u bestellingen plaatsen per e-mail (orders@foodkitchen.nl) of per fax (0168 – 370339). Foodkitchen BV behoudt zich het recht voor om orders niet te accepteren. Zodra wij uw bestelling hebben geaccepteerd, ontvangt u een bevestiging van uw bestelling en de kosten.

 

Alle aanbiedingen van Foodkitchen BV zijn vrijblijvend. Foodkitchen BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

 

3. BEZORGING

 

Bestellingen, geplaatst op maandag vóór 12.00 uur, worden geleverd op woensdag. Bestellingen, geplaatst op woensdag vóór 12.00 uur, worden geleverd op vrijdag.

 

Bestellingen worden afgeleverd op het opgegeven adres. Wij doen ons best om uw bestellingen tijdig te leveren, maar zijn niet aansprakelijk voor niet-tijdige levering.

 

Indien een product niet (tijdig) bezorgd kan worden door Foodkitchen BV omdat dit bijvoorbeeld tijdelijk niet leverbaar is, het product niet op voorraad is of vanwege overmacht niet kan worden geleverd, heeft Foodkitchen BV het recht om de levering uit te stellen danwel de overeenkomst te ontbinden. Indien dit zich voordoet zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Foodkitchen BV kan tevens in overleg met u een product leveren dat in prijs en kwaliteit overeenkomt met het door u bestelde product. Foodkitchen BV is in deze gevallen niet gehouden een schadevergoeding te betalen.

 

4. VERZENDKOSTEN

 

Franco voor orderbedragen in Nederland vanaf € 325,-, in Belgie vanaf €400,-. Bij lagere orderbedragen wordt € 15,- verzendkosten berekend. Bij bestelling van Zuurstokken, Merinque Sisters, Sir-Up, Monin siropen en Havafiesta bedraagt het franco orderbedrag in Nederland € 450,-,in Belgie € 500,- i.v.m. verzending op pallets. Combinatie met andere producten mogelijk. Bij een lager orderbedrag wordt € 35,- verzendkosten berekend. Overige landen op aanvraag.

 

5. BETALING

 

U bent verplicht om de koopprijs binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Dit door het verschuldigde bedrag over te maken naar de door Foodkitchen BV aangegeven bank- of girorekening.

 

De prijs van het product is de prijs die geldig is op het moment van bestelling. Foodkitchen BV is niet verantwoordelijk voor verkeerd vermelde prijzen. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Tussentijdse prijsstijgingen

 

Bij  onverwachte tussentijdse prijsstijgingen heeft Foodkitchen BV het recht om de prijzen aan te passen. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht. U heeft het recht om dan alsnog af te zien van uw aankopen.

 

6. NIET-BETALING

 

Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet, bent u – zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is – vanaf de 15e dag na factuurdatum aan Foodkitchen BV een rente van 2% van het factuurbedrag per maand (30 dagen) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Foodkitchen BV maakt wegens niet-nakoming van de overeenkomst, zullen op u worden verhaald.

 

7. VRAGEN

 

Indien u vragen heeft aangaande door u bij ons gekochte producten, dan kunt u contact met Foodkitchen BV opnemen, middels e-mail info@foodkitchen.nl of via telefoonnummer 0168 - 370338.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID / KLACHTEN

 

De door Foodkitchen BV aangeboden producten zijn met de grootste zorg vervaardigd door door Foodkitchen BV geselecteerde producenten. Mocht u echter niet tevreden zijn over een door u aangeschaft product of een andere klacht hebben, dan kunt u ons hierover benaderen per e-mail (info@foodkitchen.nl) of per telefoon: 0168 - 370338.  Wij zullen dan de klacht doorsturen naar de verantwoordelijke producent. De producent blijft aansprakelijk voor de kwaliteit van het product. Foodkitchen BV sluit iedere (product)aansprakelijkheid uit. Foodkitchen BV is IFS broker gecertificeerd en werkt met zoveel mogelijk, maar niet uitsluitend, IFS gecertificeerde partners. De aansprakelijkheid van Foodkitchen BV is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van de factuurwaarde van de door u bestelde producten. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

 

U dient de geleverde producten direct na ontvangst te controleren. Klachten over de kwaliteit van de producten of andere afwijkingen en/of beschadigingen, dient u binnen zeven dagen na aflevering kenbaar te maken aan Foodkitchen BV onder vermelding van de aard van de klacht en een specificatie van het product. Foodkitchen BV zal daarop de klacht beoordelen en deze zonodig doorsturen naar de verantwoordelijke producent.

 

Voor beschadiging en verlies tijdens de verzending of niet-tijdige levering kan Foodkitchen BV niet aansprakelijk worden gesteld. Foodkitchen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk- en typefouten ten gevolge waarvan mogelijk een onjuiste prijs wordt aangegeven.

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Op onze producten en op de op onze website opgenomen teksten en afbeeldingen en onderscheidingstekens rusten rechten van intellectuele eigendom zoals auteurs- en merkrechten. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foodkitchen BV is het niet toegestaan de afbeeldingen en teksten openbaar te maken en/of te veelvoudigen en/of gebruik te maken van de onderscheidingstekens.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT


Op deze voorwaarden en op de tussen u en Foodkitchen BV tot stand gekomen overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Breda is uitsluitend bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

Not Just BBQ op TV


Datum: 28-04-2023

Het Foodkitchen team heeft leuk nieuws. Vanaf 1 mei begint een nieuw seizoen ...

Lees verder »

Nieuw adres!


Datum: 22-05-2017

Graag informeren we u over onze nieuwe adresgegevens. Na de verhuizing van het ...

Lees verder »


Nieuwsbrief


Persoonlijke informatie
Naam
E-mail
 Aanmelden
ChocolateOrganicSweet